Ngày: Tháng Chín 6, 2016

KÍCH 2 CHIỀU 500 TẤN,500MM TONNERS DRW-500500

KÍCH 2 CHIỀU 500 TẤN,500MM TONNERS DRW-500500

Thông số kỹ thuật KÍCH 2 CHIỀU 500 TẤN,500MM TONNERS DRW-500500

 • Thuộc loại Kích thủy lực 2 chiều.
 • Tải trọng nâng: 500 tấn.
 • Hành trình nâng: 500 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 960 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 1460 mm.
 • Khối lượng: 800 kg.

tonners drw-500500

KÍCH 2 CHIỀU 500 TẤN,300MM TONNERS DRW-500300

KÍCH 2 CHIỀU 500 TẤN,300MM TONNERS DRW-500300

Thông số kỹ thuật KÍCH 2 CHIỀU 500 TẤN,300MM TONNERS DRW-500300

 • Thuộc loại Kích thủy lực 2 chiều.
 • Tải trọng nâng: 500 tấn.
 • Hành trình nâng: 300 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 760 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 1060 mm.
 • Khối lượng: 620 kg.

tonners drw-500300

KÍCH 2 CHIỀU 300 TẤN,300MM TONNERS DRW-300300

KÍCH 2 CHIỀU 300 TẤN,300MM TONNERS DRW-300300

Thông số kỹ thuật KÍCH 2 CHIỀU 300 TẤN,300MM TONNERS DRW-300300

 • Thuộc loại Kích thủy lực 2 chiều.
 • Tải trọng nâng: 300 tấn.
 • Hành trình nâng: 300 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 650 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 950 mm.
 • Khối lượng: 380 kg.

tonners drw-300300

KÍCH 2 CHIỀU 300 TẤN,150MM TONNERS DRW-300150

KÍCH 2 CHIỀU 300 TẤN,150MM TONNERS DRW-300150

Thông số kỹ thuật KÍCH 2 CHIỀU 5 TẤN,250MM TONNERS DRW-05250

 • Thuộc loại Kích thủy lực 2 chiều.
 • Tải trọng nâng: 300 tấn.
 • Hành trình nâng: 150 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 450 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 600 mm.
 • Khối lượng: 250 kg.

tonners drw-300150

KÍCH 2 CHIỀU 200 TẤN,300MM TONNERS DRW-200300

KÍCH 2 CHIỀU 200 TẤN,300MM TONNERS DRW-200300

Thông số kỹ thuật KÍCH 2 CHIỀU 200 TẤN,300MM TONNERS DRW-200300

 • Thuộc loại Kích thủy lực 2 chiều.
 • Tải trọng nâng: 200 tấn.
 • Hành trình nâng: 300 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 595 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 895 mm.
 • Khối lượng: 212 kg.

tonners drw-200300

KÍCH 2 CHIỀU 200 TẤN,150MM TONNERS DRW-200150

KÍCH 2 CHIỀU 200 TẤN,150MM TONNERS DRW-200150

Thông số kỹ thuật KÍCH 2 CHIỀU 200 TẤN,150MM TONNERS DRW-200150

 • Thuộc loại Kích thủy lực 2 chiều.
 • Tải trọng nâng: 200 tấn.
 • Hành trình nâng: 150 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 385 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 535 mm.
 • Khối lượng: 132 kg.

tonners drw-200150

KÍCH 2 CHIỀU 100 TẤN,300MM TONNERS DRW-100300

KÍCH 2 CHIỀU 100 TẤN,300MM TONNERS DRW-100300

Thông số kỹ thuật KÍCH 2 CHIỀU 100 TẤN,300MM TONNERS DRW-100300

 • Thuộc loại Kích thủy lực 2 chiều.
 • Tải trọng nâng: 100 tấn.
 • Hành trình nâng: 300 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 560 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 860 mm.
 • Khối lượng: 112 kg.

tonners drw-100300

KÍCH 2 CHIỀU 100 TẤN,150MM TONNERS DRW-100150

KÍCH 2 CHIỀU 100 TẤN,150MM TONNERS DRW-100150

Thông số kỹ thuật KÍCH 2 CHIỀU 100 TẤN,150MM TONNERS DRW-100150

 • Thuộc loại Kích thủy lực 2 chiều.
 • Tải trọng nâng: 100 tấn.
 • Hành trình nâng: 150 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 390 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 540 mm.
 • Khối lượng: 82 kg.

tonners drw-100150

KÍCH 2 CHIỀU 50 TẤN,300MM TONNERS DRW-50300

KÍCH 2 CHIỀU 50 TẤN,300MM TONNERS DRW-50300

Thông số kỹ thuật KÍCH 2 CHIỀU 50 TẤN,300MM TONNERS DRW-50300

 • Thuộc loại Kích thủy lực 2 chiều.
 • Tải trọng nâng: 50 tấn.
 • Hành trình nâng: 300 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 482 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 782 mm.
 • Khối lượng: 52 kg.

tonners drw-50300

KÍCH 2 CHIỀU 50 TẤN,150MM TONNERS DRW-50150

KÍCH 2 CHIỀU 50 TẤN,150MM TONNERS DRW-50150

Thông số kỹ thuật KÍCH 2 CHIỀU 50 TẤN,150MM TONNERS DRW-50150

 • Thuộc loại Kích thủy lực 2 chiều.
 • Tải trọng nâng: 50 tấn.
 • Hành trình nâng: 150 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 322 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 472 mm.
 • Khối lượng: 33 kg.

tonners drw-50150